In the Nizhny Novgorod Region, police returned the previously stolen Gospel to churches